ASOCIAŢIA  FOTOCLUBUL “MIHAI DAN-CĂLINESCU”

STATUT

 

Capitolul 1. DENUMIRE, SCOP ACTIVITATE, SEDIU.

1.1    Asociaţia Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” este o asociaţie de creaţie constituită pentru   apărarea drepturilor şi intereselor legale ale membrilor săi şi pentru promovarea artei                fotografice, atât în interiorul asociaţiei, cât şi cu terţe alte asociaţii şi fotocluburi din ţară şi din străinătate.

Asociaţia reuneşte persoane fizice şi juridice şi este o organizaţie apolitică ce cuprinde artişti fotografi români şi de alte naţionalităţi, din ţară şi de peste hotare, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă politică sau religioasă.

În continare, Asociaţia Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” va fi definită doar prin termenul de Asociaţie.

1.2. Asociaţia are sediul în Craiova, str. Mihail Străjan, nr.13, bl.10, sc.1, ap.8, judeţul Dolj, şi este succesoarea de drept a Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu” din Craiova, str. Tabaci                nr.2, judeţul Dolj, care nu a avut personalitate juridică.

1.3. Asociaţia Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” este persoană juridică şi funcţionează pe baza Legii nr.246 din 18.07.2005 şi a altor reglementări legale în vigoare.

1.5. Asociaţia desfăşoară activităţi cuprinse în următoarele coduri CAEN:
                     - 9329 – Alte acte recreative şi distractive n.c.a.
                     - 7420 – Activităţi fotografice.
                     - 9003 – Activităţi de creaţie artistică.
                     - 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
                     - 9001 – Activităţi de interpretare artistică (spectacole).
                     - 9002 – Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole).
                     - 8552 – Învăţământ  în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, fotografie, etc.)
                     - 9499 – Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 

1.6. Asociaţia are următorele scopuri :

a. punerea în valoare a creaţiilor artistice ale membrilor săi prin diferite forme de manifestări: expoziţii personale şi de grup, saloane naţionale şi internaţionale, studii şi lucrări cu caracter fotografic, schimburi de expoziţii cu alte organizaţii similare din ţară şi din afara graniţelor ţării;

b. punerea în valoare şi promovarea tradiţiilor artei fotografice româneşti şi universale;

c. apărarea intereselor legale ale membrilor săi;

d. promovarea, susţinerea şi formarea tinerelor talente în domeniul fotografic, prin organizarea de cursuri de pregătire şi calificare;

e. pregătirea şi organizarea de manifestări fotografice locale dar şi la nivel naţional şi internaţional;

f. alte manifestări fotografice (tabere de creaţie, seminarii, studii tematice, work-shop-uri).

1.7. Asociaţia poate decide afilierea la organizaţiile naţionale şi internaţionale care au acelaşi profil şi scop şi poate delega reprezentanţi la manifestările naţionale şi internaţionale din acelaşi domeniu. Membrii săi pot participa în cadrul juriilor naţionale şi internaţionale precum şi la alte activităţi cum ar fi : simpozioane, congrese, tabere de creaţie etc.

1.8. Sediul Asociaţiei Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” este în Craiova, str. Mihail Străjan, nr.13, bl.10, sc.1, ap.8, judeţul Dolj.

1.9. Durata de funcţionare a Asociţiei a fost stabilită pe termen nedeterminat.

 

Capitolul 2. MEMBRI, DREPTURI, ÎNDATORIRI.

Poate deveni membru al Asociaţiei oricine practică sau apreciază fotografia şi solicită în scris ca să devină Membru Debutant. Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei se face pe baza unei cereri tip care se găseşte la Asociaţie, şi se prezintă spre aprobare Comitetului Director. 

2.1. Membrii Asociaţiei Fotoclubul „Mihai Dan-Călinescu” pot fi:

                        a. Membri Asociaţi.
                        b. Membri Debutanţi.
                        c. Membri de Onoare.

2.2. Membri Asociaţi sunt cei care au constituit Asociaţia şi care pot lua decizii în interesul Asociaţiei.  Membrii Asociaţi au drept de vot deliberativ iar Membrii Debutanţi au drept de vot consultativ. Calitatea de Membru Asociat se atribuie şi membrilor activi ai vechiului Fotoclub „Mihai Dan-Călinescu”, ce au o vechime mai mare de 2 ani în cadrul acestuia şi au participat la toate activităţile de fotoclub.

2.3. Membri Debutanţi sunt consideraţi membrii debutanţi ai vechiului Fotoclub „Mihai Dan- Călinescu”, sau orice alte persoane care işi exprimă în scris dorinţa de a face parte din Asociaţie. Aceştia pot deveni, la cerere, Membri Asociaţi, după o perioadă de activitate de 1 an în cadrul Asociaţiei, după aprobarea cererii de către Comitetul Director.   

2.4. Membri de Onoare – acest titlu se acordă anumitor persoane, conform condiţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, astfel:

                         a. Personalităţilor deosebite din domeniul artei fotografice.
                         b. Publiciştilor din domeniul artei, a artei fotografice sau criticilor de artă.
                         c. Personalităţilor din domeniul tehnicii fotografice.
                         d. Oamenilor de artă.

2.5. Membri Asociaţi, Membri Debutanţi şi Membri de Onoare pot deveni şi cetăţenii străini care consimt să respecte prezentul Statut şi Regulament.  

2.6. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

                   a. Să primească sprijinul Asociaţiei în toate activităţile pe care le întreprind în domeniul fotografic.
                   b. Să participe la toate activităţile pe care le organizează Asociaţia.
                   c. Să beneficieze de protecţia intereselor profesionale şi a drepturilor de autor prin intermediul Asociaţiei.

                   d. Să primească acreditări şi împuterniciri din partea Asociaţiei pentru reprezentarea acesteia în ţară şi peste hotare. 
                   e. Să beneficieze de spaţiile expoziţionale ale Asociaţiei pentru expoziţiile personale şi de grup.
                   f. Să aibă acces gratuit la documentaţia tehnică şi biblioteca Asociaţiei.
                  g. Să beneficieze de accesul la aparatura şi tehnica fotografică aflată în dotarea Asociaţiei.

2.7. Membii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

                  a. Să recunoască Satutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Asociaţiei.
                  b. Să contribuie prin acţiunea proprie la sporirea prestigiului Asociaţiei.
                  c. Să cotribuie la promovarea artei fotografice româneşti şi internaţionale. 
                  d. Să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice din domeniul fotografiei.
                  e. Să participe activ la toate acţiunile şi manifestările pe care le organizează Asociaţia.
                   f. Să acţioneze în spiritul intereselor Asociaţiei atunci când beneficiază de acreditări şi împuterniciri din partea acesteia.
                  g. Să respecte principiile eticii profesionale.
                  h. Să contribuie la descoperirea şi promovarea de tinere talente din cadrul Asociaţiei şi din  afara ei şi să contribuie la educarea şi perfecţionarea lor în domeniul fotografic.
                  i.    Să achite oportun cotizaţia anuală stabilită, precum şi celelalte obligaţii băneşti stabilite de Asociaţie.
                   j. Să nu întreprindă acţiuni care contravin intereselor Asociaţiei şi membrilor săi.

2.8. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele condiţii:

                  a. La cerere.
                  b. Prin neparticiparea în mod nejustificat pe o perioadă de un an la acvităţile Asociaţiei.
                  c. Prin neachitarea timp de un an a cotizaţiei de membru şi a altor obligaţii financiare faţă de Asociaţie.
                  d. Ca sancţiune pentru acţiuni grave îndreptate împotriva intereselor Asociaţiei şi a membrilor acesteia, precum şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare.

2.9. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc pe baza hotărârii Comitetului Director al Asociaţiei.

2.10. Hotărârea Comitetului Director este definitivă şi incontestabilă.

 

Capitolul 3. ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI FOTOCLUBUL „MIHAI DAN-CĂLINESCU”.

3.1. Asociaţia se compune din membrii săi, persoane fizice.

3.2. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

                     a. Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi.
                     b. Comitetul Director.
                     c. Cenzorul Asociaţiei.

3.3. Adunarea Generală se întruneşte anual, în cursul primului trimestru al anului. Lucrările sale sunt statutare cu condiţia ca acestea să se desfăşoare în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al Membrilor Asociaţi şi este condusă de preşedintele Asociaţiei. Adunarea Generală se convoacă de regulă de către preşedintele Asociaţiei dar mai poate fi convocată şi de minimum jumătate plus unu din Membrii Asociaţi.

3.4. Adunarea Generală are următoarele atribuţiuni :

                    a. Dezbate şi ia Hotărâri privind activitatea Asociaţiei şi a Comitetului Director.
                    b. Dezbate şi Hotărăşte eventualele propuneri de modificare a Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Asociaţiei.
                    c. Valideză la fiecare cinci ani componenţa Comitetului Director şi îl reconfirmă parţial sau integral. Propune şi alege noii membri ai Comitetului Director.
                    d. Validează Hotărârile Comitetului Director privitoare la primiri de noi membri, retrageri sau excluderi de membri şi soluţionează plângerile şi sesizările membrilor Asociaţiei.
                    e. Validează Hotărârile Comitetului Director privind acordarea calităţii de Membru de Onoare. 
                    f. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar încheiat şi aprobă bugetul pe anul viitor.
                   g. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă şi sunt obligatorii chiar şi pentru Membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală precum şi pentru cei ce au votat împotrivă.

3.5. Comitetul Director se compune din: preşedinte, vicepreşedinte, reprezentantul familiei Av. Mihai Dan-Călinescu, secretar, organizator saloane, compartiment PR, compartiment IT, compartiment  medical şi casier şi are următoarele atribuţiuni:

                       a. Asigură îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale şi funcţionarea programului Asociaţie între şedinţele Adunării Generale. 
                       b. Ia Hotărâri privind problemele nou apărute şi stabileşte mijloacele ducerii la îndeplinire a  acestora.        
                       c. Ţine legătura cu membrii Asociaţiei şi rezolvă problemele curente ale acestora.
                       d. Păstrează legătura cu celelate organizaţii partenere din ţară şi din afara ţării.
                       e. Acordă calitatea de Membru de Onoare conform punctului 2.4. din prezentul Statut.
                        f. Stabileşte programul expoziţional pentru anul următor şi urmăreşte desfăşurarea programului expoziţional în curs.
                       g. Anunţă membrii Asociţiei despre noile saloane naţionale şi internaţionale, modificările  ce apar în desfăşurarea acestora şi spijină membrii pentru definitivarea colecţiilor şi a trimiterilor.
                       h. Asigură consultanţă membrilor Asociaţiei pentru alcătuirea şi definitivarea colecţiilor  fotografice individuale şi colective.
                        i. Hotărăşte asupra primirii, retragerii şi excluderii de membri.
                        j. Administrează patrimoniul Asociaţiei în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli, organizează şi conduce gestionarea patrimoniului pe bază de evidenţă financiar-contabilă, conform actelor normative în vigoare.
                       k. Şedinţele Comitetului Director se ţin numai în prezenţa a jumătate plus unu din numărul  total de membri ai acestuia.
                        l. Componenţa Comitetului Director şi numirea pe funcţii a membrilor acestuia se face o dată  la cinci ani, de către Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi. Alegerea şi numirea pe funcţii se face prin vot secret.
                      m. Documentele emise de Asociaţie se semnează numai de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele Asociaţiei. 
                       g. Hotărârile Comitetului Director se iau cu majoritate simplă.

3.6. Cenzorul Asociaţiei va fi ales dintre Membrii Asociaţi şi va avea următoarele atribuţii:

                       a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.
                       b. Întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale.
                       c. Poate participa la şedinţele Comitetului Director dar nu are drept de vot.
                       d. Verifică şi autentifică documentele care atestă preluarea fondurilor ce provin din taxe de înscriere, cotizaţii, donaţii, subvenţii, comision la drepturile de autor, venituri din publicaţii şi expoziţii, activităţi comerciale, sponsorizări, proiecte culturale etc.
                       e. Verifică modul în care se preiau şi se înregistrează bunurile ce au aparţinut vechiului „Fotoclub Mihai Dan-Călinescu”, fără personalitate juridică.
                       f. Face parte din comisia numită de Comitetul Director pentru lichidarea Asociaţiei.


Capitolul 4. CONTROLUL ASOCIAŢIEI

4.1. Pe lângă Comitetul Director funcţionează un Expert Contabil, care nu poate fi în acelaşi timp şi membru al Comitetului Director sau funcţionar al Asociaţiei.

4.2. Expertul contabil are următoarele atribuţiuni:

                   a. Verifică activitatea economică şi financiară a Asociaţiei, gospodărirea judicioasă a fondurilor şi a unităţilor economice dependente de Asociaţie şi întocmeşte un 
                       proces verbal cu rezultatul verificărilor.
                   b. Toate verificările se vor desfăşura conform actelor normative în vigoare.
                   c. Sesizează Comitetului Director toate problemele apărute şi raportează anual Adunării Generale constatările controalelor.


Capitolul 5. FONDURI ŞI PATRIMONIU.

5.1. Asociaţia are un patrimoniu la momentul înfiinţării de 700 lei.

5.2. Fondurile Asociaţiei se vor constitui din: taxe de înscriere, cotizaţii, donaţii, subvenţii, comision la drepturile de autor, venituri din publicaţii şi expoziţii, activităţi comerciale, sponsorizări, proiecte culturale etc.

5.3. Pentru gospodărirea fondurilor şi patrimoniului, Asociaţia va folosi personalul propriu, recrutat din rândul membrilor săi iar Comitetul Director va coordona şi va stabili sarcinile curente şi concrete ale acestora.

5.4. Administrarea patrimoniului Asociaţiei se va face conform prevederilor legale în vigoare.

5.5. Asociaţia se poatre dizolva prin Hotărârea Adunării Generale, care se depune la Judecătoria Craiova în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare. În cazul dizolvării Asociţiei, bunurile rămase în urma lichidării, vor fi predate pe bază de proces verbal către succesoarea juridică a acesteia. Predarea se va face de către o comisie desemnată de Comitetul Director, în maxim 6 luni de la data lichidării Asociaţiei, iar documentele de predare-primire vor fi autentificate de un notar public. (Conform Art.57 şi Art.60 aliniatul 2 din Legea nr.246/2005). 

 

Capitolul 6. DEZVOLTAREA ASOCIAŢIEI

6.1. Dezvoltarea Asociaţiei se va face în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale şi conform  programelor anuale întocmite de Comitetul Director şi aprobate de Adunarea Generală.

6.2. Asociaţia poate dezvolta filiale în alte localităţi din ţară şi din afara ţării, chiar dacă acestea vor avea sau nu personalitate juridică.

6.3. Asociaţia poate fuziona prin absorbţie cu două sau mai multe asociaţii, sau se poate diviza, numai dacă Adunarea Generală hotărăşte aceste proceduri, cu votul a două treimi din numărul total de membri.

 

Capitolul 7. PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE.

7.1. Situaţiile neprevăzute în actualul Statut se rezolvă de către Comitetul Director, cu validarea şi aprobarea Adunării Generale.

7.2. Prezentul Statut poate suferi modificări la propunerea Membrilor Asociaţi şi a Comitetului Director, numai dacă acestea au fost dezbătute şi aprobate de Adunarea Generală, care va lua Hotărâri cu minimum jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi.

7.3. Statutul Asociaţiei „Mihai Dan-Călinescu” se completează cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei. 


Prezentul Statut a fost aprobat la Adunarea Generală ţinută la Craiova, pe data de 28 ianuarie 2011. Modificările aduse Statutului iniţial au fost discutate şi aprobate de Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi, ţinută la Craiova pe data de 5 aprilie 2011.

Se anexează tabelul cu numele, prenumele şi semnăturile Membrilor Asociaţi.
      
COMITETUL DIRECTOR:
          
            Preşedinte:  MIRCEA ANGHEL 
            Vicepreşedinte:  CONSTANTIN PĂDUREANU
            Reprezentantul familiei Av. Mihai Dan-Călinescu:  VLADIMIR ROŞULESCU 
            Secretar:  DOCHIANA STOICAN, ADRIAN TRICĂ, VIRGINIA RĂDULESCU                                 
            Organizator saloane:  SEBASTIAN PRIOTEASA
            Compartiment Relaţii Publice:  DANIELA ROGOBETE, ALEXANDRA MARIA FIRA
            Compartiment IT:  BOGDAN PANAIT
            Compartiment medical:  Dr. HORIA PÂRVĂNESCU
            Casier:  ANCA ROŞU
            
                     EXPRERT CONTABIL:

            VIRGILIA UNGUREANU

                     CENZORUL ASOCIAŢIEI:

            CARMEN DUMITRESCU        
 

Statutul poate fi descărcat și listat de aici: Statut.